Prywatność Użytkownika

Tak jak inne sklepy internetowe, korzystamy z cookies oraz podobnych technologii, które umożliwiają nam zapewnienie funkcjonalności sklepu, zadbanie o jego bezpieczeństwo i dostosowanie do Twoich potrzeb.

Poza ciasteczkami niezbędnymi do prawidłowego działania sklepu - są również takie, które wymagają Twojej zgody.
Możesz sprawdzić, z jakich ciasteczek korzystamy i dostosować swoje zgody. Nie musisz się godzić na wszystkie. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Tak jak inne sklepy internetowe, korzystamy z cookies oraz podobnych technologii, które umożliwiają nam zapewnienie funkcjonalności sklepu, zadbanie o jego bezpieczeństwo i dostosowanie do Twoich potrzeb.

Poza ciasteczkami niezbędnymi do prawidłowego działania sklepu - są również takie, które wymagają Twojej zgody.
Możesz sprawdzić, z jakich ciasteczek korzystamy i dostosować swoje zgody. Nie musisz się godzić na wszystkie. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Dostosuj zgody

Poniżej możesz sprawdzić, z jakich ciasteczek korzystamy i dostosować swoje zgody. Nie musisz się godzić na wszystkie. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Poniżej możesz sprawdzić, z jakich ciasteczek korzystamy i dostosować swoje zgody. Nie musisz się godzić na wszystkie. Zawsze możesz zmienić swój wybór na stronie ciasteczek.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Te ciasteczka są niezbędne do działania sklepu internetowego. Obejmują m.in. tokeny sesji i autoryzację użytkownika.
Te ciasteczka są niezbędne do korzystania z podstawowych funkcji naszego sklepu internetowego i jego prawidłowego działania, dlatego nie możesz z nich zrezygnować.
Związane z personalizacją sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami.
Związane z przechowywaniem informacji służących do personalizacji naszego sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami. Pozwala to na dostosowanie treści strony, takich jak rekomendacje produktów lub opcje, które odpowiadają Twoim upodobaniom.
Przechowywanie danych, które ułatwiają działanie strony internetowej.
Odnosi się do przechowywania danych, które ułatwiają działanie strony internetowej, np.: preferencje, ustawienia językowe, wybory dotyczące układu strony.
Przechowywania danych używanych do analizy i statystyk.
Dotyczy przechowywania danych używanych do analizy i statystyk. Pozwala to na zbieranie i analizowanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia właścicielom stron poprawę funkcjonalności i treści.
Reklamy mogą być dostosowywane do Twoich zainteresowań.
Personalizacja reklam na podstawie zachowań i preferencji użytkownika. Reklamy mogą być dostosowywane do Twoich zainteresowań.
Gromadzenie danych o użytkownikach dla celów związanych z reklamami.
Związane jest z gromadzeniem danych o użytkownikach dla celów związanych z reklamami. Może obejmować różne identyfikatory i informacje demograficzne używane do bardziej precyzyjnego targetowania reklam.
Przechowywanie danych służących do optymalizacji targetowania, wyświetlania i efektywności reklam.
Odnosi się do przechowywania danych służących do wyświetlania i efektywności reklam. Włączenie tego pozwala na gromadzenie informacji, które pomagają w targetowaniu i optymalizacji reklam.
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO KAMINI.PL
1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem Programu Lojalnościowego jest MONIKA PISKORSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAMINI MONIKA PISKORSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. ks. Piotra Skargi 8/10 lok.29 93-036 Łódź i adres do doręczeń: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź, NIP 7282385427, REGON 100771450, adres poczty elektronicznej: sklep@kamini.pl, numer telefonu: 793 285 465.
1.2.
Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3.
Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://kamini.pl
2.
DEFINICJE
2.1.
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.2.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3.
ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – MONIKA PISKORSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAMINI MONIKA PISKORSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul. ks. Piotra Skargi 8/10 lok.29 93-036 Łódź i adres do doręczeń: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź, NIP 7282385427, REGON 100771450, adres poczty elektronicznej: sklep@kamini.pl, numer telefonu: 793 285 465.
2.1.4.
PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.5.
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6.
PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
2.1.7.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.1.8.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://kamini.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.
3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1.
Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.1.1.
Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na stronie z formularzem rejestracji konta Klienta).
3.2.
Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamini.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź.
4.
WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1.
Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.
4.2.
Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Punkty przyznawane są w terminie 14 dni od dnia, w którym Produkt został dostarczony Klientowi.
4.3.
Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:
 
1 złoty wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt
 
Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu. Do wartości dotychczas zawartych przez Klienta umów sprzedaży z Organizatorem nie uwzględnia się wartości umów sprzedaży, od których Klient następnie odstąpił.
4.4.
Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
4.5.
Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym Klient ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów – na warunkach wskazanych w danej akcji.
4.6.
Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamini.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź.
5.
ZAKUP PRODUKTU ZA OBNIŻONĄ CENĘ Z WYKORZYSTANIEM PUNKTÓW
5.1.
W terminie sześciu miesięcy od przyznania mu Punktów, Klient jest uprawniony do zakupienia Produktu w Sklepie Internetowym w cenie obniżonej zgodnie z poniższym przelicznikiem:
5.1.1.
50 Punktów – rabat 2% od ceny Produktu.
5.1.2.
200 Punktów – rabat 4% od ceny Produktu.
5.1.3.
500 Punktów – rabat 6% od ceny Produktu.
5.1.4.
1000 Punktów – rabat 8% od ceny Produktu.
5.2.
Po dokonaniu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym w obniżonej cenie zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu, Punkty pozostają przypisane do danego Klienta na jego koncie. Klient może dokonywać kolejnych zakupów z wykorzystaniem tych samych Punktów w terminie określonym w pkt. 5.1 Regulaminu.
5.3.
Rabat określony w pkt 5.1 nie dotyczy Produktów oznaczonych w Sklepie Internetowym jako przecenione.
5.4.
Rabat określony w pkt 5.1 nie sumuje się z rabatem przysługującym Klientowi z innego tytułu niż niniejszy Program Lojalnościowy.
5.5.
Organizator może przyznać Klientowi, na odrębnie określonych zasadach, dodatkowy rabat określony procentowo, decydując jednocześnie, że sumuje się on z rabatem określonym w pkt 5.1.
6.
DANE OSOBOWE
6.1.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2.
Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.
6.3.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@kamini.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź.
7.
WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1.
Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamini.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.
Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kamini.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ks. Piotra Skargi 8/10 lok.31 93-036 Łódź.
8.2.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Niniejszy dokument został sprawdzony przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl pod kątem zgodności z przepisami prawa i podlega ochronie praw autorskich.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl